1. امیر پورشبانان , فائزه یزدانی مقدم , منصور علی آبادیان , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , سید حامد موسوی ثابت , بررسی وضعیت تبارزایی جنس Rutilusبا استفاده از ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز زیرواحد یک (COX1) , پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
 2. منصور علی آبادیان , نیلوفر علائی کاخکی , سحر جواهری طهرانی , یلدا ظریف زرگریان طلاساز , بررسی تغییرات ریختی جمجمه و نوک در گنجشک سانان با رژیم های غذایی متفاوت , نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
 3. منصور علی آبادیان , نیلوفر علائی کاخکی , فیلوژنی و بیوجغرافی Open habitat chats Aves, Muscicapidae , نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 4. امیر پورشبانان , فائزه یزدانی مقدم , منصور علی آبادیان , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , فهرست و پراکنش گونه‌های جنس سنگ لیس (Garra) در ایران , چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
 5. امیر پورشبانان , فائزه یزدانی مقدم , منصور علی آبادیان , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , تبارشناسی ماهی سنگ لیس (Cyprinidae: Garra) استان خراسان رضوی با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد ی , چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
 6. احسان صالحی , احمد آسوده , منصور علی آبادیان , مطالعه بیوشیمیایی یک پروتئاز آلکالوترموفیل جدید از آسپرژیلوس اوریزا , اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۳
 7. نسرین کیوانفر , منصور علی آبادیان , Phylogeography of Common Pheasant (Phasianus colchinus) in West Palearctic region (oral) , 18th National and 6th International Congress of Biology in Iran , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۸
 8. طوبی محمدیان کلات , منصور علی آبادیان , حمیدرضا اسماعیلی , شهرام عبدالملکی , رسول زمانیان , صابر وطندوست , الگوی پراکنش و تهیه نقشهی پراکنش جنس1820 Alburnus Rafinesque , دومین کنفرانی ماهی‌شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷
 9. مهدی قنبری فردی , حمیدرضا اسماعیلی , منصور علی آبادیان , فیلوژنی گاوماهیان زیرخانوادهOxudercinae ،با تأکید بر موقعیت گلخورک والتونی.... , دومین کنفرانی ماهی‌شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷
 10. نسرین کیوانفر , منصور علی آبادیان , iological breeding of white wing pheasant (Phasianus colchicus principalis, Sclater, 1885) in Northeast of Iran. (oral) , The 17th National & International Iranian Biology Conference, Shahid Bahonar University, Kerman , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۲۴
 11. ملیحه صراطی , حمیدرضا رضایی , منصور علی آبادیان , حسین وارسته مرادی , بررسی مدیریت جمعیت های گراز وحشی (Sus scorfa) شمال ایران , سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
 12. ملیحه صراطی , حمیدرضا رضایی , منصور علی آبادیان , حسین وارسته مرادی , بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای گراز وحشی پارک ملی گلستان براساس ژن میتوکندریایی ناحیه کنترل , سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
 13. لیلا نورانی , منصور علی آبادیان , بررسی فون گنجشک سانان در ناحیه شمال شرقی ایران , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 14. لیلا نورانی , منصور علی آبادیان , بررسی تغییرات مولکولی درون گونه ای و بین گونه ای سبک بالان در ناحیه شمال شرقی ایران , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 15. بی بی ملیحه موسوی , منصور علی آبادیان , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , تاثیر عوامل محیطی بر براکنش و جمعیت گونه زاغ بور Podoces pleski در استان خراسان رضوی , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 16. احمد محمودی , منصور علی آبادیان , جمشید درویش , مطالعه رو ابط فیلو ژ نتیکی ول های جنس میکروتوس (Rodentia; Microtus) با تکیه برمفهوم ژنتیکی گْونه , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 17. احمد محمودی , جمشید درویش , منصور علی آبادیان , بررسی و ضعیت گو نه ول اجتماعی (Microtus arvalis) (Arvicolinae; Rodentia) شمال غرب ایران بر اساس داده های میتوکندریایی سیتوکرومB , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 18. نسرین کیوانفر , منصور علی آبادیان , علی غلامحسینی , بررسی زیست شناسی زادآوری و پراکنش قرقاول بال نقره ای ( Phasianus colchicus principalis ( در شمال شرق ایران , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 19. مهرناز توسلّی , منصور علی آبادیان , بررسی تبارشناختی جنس چکچک (Oenanthe) با استفاده از مطالعات آوایی , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 20. سمیه پورابراهیمی , منصور علی آبادیان , مطالعه جایگاه سیستماتیکی همتافتگونه O. oenanthe براساس ژن میتوکندریایی , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 21. الهام رمضانی , منصور علی آبادیان , شناسایی برندگان شکاری بر اساس مورفولوژی و ساختار بر در برندگان شکاری , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 22. سحر جواهری طهرانی , منصور علی آبادیان , نسرین کیوانفر , محمد جواد نجف زاده , تکثیر دایره غلتان (RCA) روشی سریع جهت شناسائی گونه های دورگه غازسانان , همایش ملی علوم جانوران آبزی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۵
 23. طوبی محمدیان کلات , منصور علی آبادیان , حمیدرضا اسماعیلی , بررسی روابط تبارزایشی جنس Alburnus با استفاده از دادههای مولکولی , همایش ملی علوم جانوران آبزی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۵
 24. محبوبه سادات حسین زاده , منصور علی آبادیان , بررسی روابط فیلوژنتیک گونه های مارهای دریایی (رده خزندگان) ایران , همایش ملی علوم جانوران آبزی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۵
 25. سعیده پارسائی , منصور علی آبادیان , شناسایی پرندگان آبزی حوزهی سد کارده استان خراسان رضوی با استفاده از مارکر مولکولی COX1 , همایش ملی علوم جانوران آبزی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۵
 26. مهدی قنبری فردی , منصور علی آبادیان , مطالعه تنوع شکل بدن دو جمعیت گلخورک (Gobiidae: Periophthalmus waltoni) , اولین کنفرانس ماهی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۵
 27. طوبی محمدیان کلات , منصور علی آبادیان , حمیدرضا اسماعیلی , مطالعه بیوسیستماتیک جنس Alburnusدر ایران با استفاده از روش های ریخت شناختی و مولکولی , اولین کنفرانس ماهی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۵
 28. منصور علی آبادیان , پرندگان ایران: گذشته، حال و آینده , نخستین همایش جانورشناسی یگانشی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۰۷
 29. مهرناز توسلّی , منصور علی آبادیان , مطالعه آوا در گونه های جنس چکچک , نخستین همایش جانورشناسی یگانشی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۰۷
 30. فائزه یزدانی مقدم , منصور علی آبادیان , سیتی کالیجاه داود , مهوش سیفعلی , بازنگری ارایه شناختی جنس Puntius در میان کیور ماهیان جنوب شرق آسیا , نخستین همایش جانورشناسی یگانشی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۰۷
 31. احمد محمودی , جمشید درویش , منصور علی آبادیان , مطالعه تاکسونومیکی زیر جنس میکروتوس در نیمه شمالی ایران , نخستین همایش جانورشناسی یگانشی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۰۷
 32. سارا ازغدی , امید میرشمسی کاخکی , شاهرخ نوید پور , منصور علی آبادیان , شناسایی گونه جدیدی از عقرب های جنس Odontobuthus برای فلات ایران با استفاده از DNA Barcoding , اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۲
 33. منصور علی آبادیان , سمیه پورابراهیمی , بررسی جایگاه تاکسونومیکی زیرگونه Oenanthe oenanthe seebohmi، براساس مطالعات مولکولی ژنCOX1 , اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۲
 34. منصور علی آبادیان , الهام رمضانی , فیلوژنی پرندگان شکاری با استفادن از ژن میتوکندریایی COI , اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۲
 35. مهرناز توسلّی , منصور علی آبادیان , داده های آوازی مکملی برای شناساگر مولکولی COX1: جنس چکچک (Aves: Oenanthe) عنوان مطالعه ی موردی , اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۲
 36. رضا ولدان , فروغ نجات الهی , منصور علی آبادیان , حمید امینی , تعیین جنسیت مولکولی پرندگان شکاری ایران با استفاده از ژن CHD1 , اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۲
 37. احمد محمودی , منصور علی آبادیان , جمشید درویش , فیلوژنی زیر خانواده آرویکولینه (Cricetidea: Rodentia) بر اساس آنالیز ژن های میتوکندریایی و هسته ای , اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۲
 38. ملاحت السادات دیانت , منصور علی آبادیان , بارکدگذاری DNA و ارزیابی تنوع زیستی , اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۲
 39. سارا ازغدی , امید میرشمسی کاخکی , شاهرخ نویدپور , منصور علی آبادیان , مطالعه فیلوژنتیکی جنس vachon,1950)Odontobuthus) در ایرن براساس توالی های COXI(Scorpiones:Buthideae) , اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۲
 40. سحر جواهری طهرانی , منصور علی آبادیان , DNAبارکدینگ، روشی نوین در شناسایی گونه ها و سازماندهی تنوع زیستی , اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۲
 41. احمد محمودی , منصور علی آبادیان , جمشید درویش , فیلوژنی زیر خانواده آرویکولینه (Cricetidea: Rodentia) بر اساس آنالیز ژن های میتوکندریایی و هسته ای , مقالات کامل اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۲
 42. سید محمود قاسمپوری , منصور علی آبادیان , بهرام حسن زاده کیابی , رناته وان دن الژن 4 , شواهد ریختشناسی و ژنتیکی برای هیبریداسیون بین آرایههای آمیخته: چکچک گوش و چکچک ابلق خاورمیانه ( Oenanthe hispanica) سیاه مدیترانهای در شمال ایران ( O. pleschanka) , مقالات کامل اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۲
 43. ملاحت السادات دیانت , منصور علی آبادیان , بارکدگذاری و ارزیابی تنوع زیستی DNA , مقالات کامل اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۲
 44. فائزه یزدانی مقدم , منصور علی آبادیان , سیتی خلیجه داود , مهوش سیفعلی , ارزیابی کارایی مارکرهای شناسانگر میتوکندری و هسته ای در بارب های مالزی(کپورماهیان: Puntius ) , مقالات کامل اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۲
 45. سارا ازغدی , شاهرخ نویدپور , منصور علی آبادیان , امید میرشمسی کاخکی , بررسی ریخت شناسی Odontobuthus Vachon, 1950 در شرق فلات ایران , اولین کنگره منطقه ای جانوران سمی زهر آگین و سموم جانوری , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۰۱
 46. بنت الهدی زارعی , جمشید درویش , منصور علی آبادیان , فائزه یزدانی مقدم , سعید شهابی , بررسی بیوسیستماتیکی موش ورامین در شمال و جنوب شرق ایران , شانزدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 47. منصور علی آبادیان , هما مهدی زاده , سمیه خوبان , فیلوژنی جنس چکچک در جهان با استفاده از ژن 1 COX , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 48. منصور علی آبادیان , جمشید درویش , نیلوفر علائی کاخکی , میزان واگرایی ژن میتوکندری CYTBجغد انبار , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 49. یزدانی مقدم , خلیجه داد , منصور علی آبادیان , سیفعلی , فیلوژنی کپور ماهیان براساس اطلاعات مورفولوژی و مولکولی , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 50. زین العابدین محمدی , منصور علی آبادیان , سعید شهابی , مقایسه عملکرد ژنهای هسته در Rag میتوکندری و ژن 1 Cytb , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 51. عاطفه چمنی , محمد کابلی , محمود کرمی , منصور علی آبادیان , اریک پاسکه , روجه پرودون , بررسی پیامدهای هیبریداسیون چکجک کردی و ایرانی , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 52. منصور علی آبادیان , نقش و اهمیت فلسفه در حفظ تنوع زیستی , همایش تاریخ، فلسفه و منطق ذیست شناسی، ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸